Thống Kê Chu Kỳ Đặc Biệt

Thống Kê Chu Kỳ Đặc Biệt
Đánh giá bài viết

Thống kê chu kỳ đặc biệt, giải đặc biệt đưa ra cho bạn ngày về gần nhất và khoảng ngày của các đầu – đuôi – tổng giải đặc biệt từ đó bạn có thể chọn cho mình được cặp số đặc biệt chính xác nhất. 

loading
loading
Chu kì Đầu giải đặc biệt

Đầu 0 ra ngày 13/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày

Đầu 1 ra ngày 12/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày

Đầu 2 ra ngày 18/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày

Đầu 3 ra ngày 31/03/2018 đến nay vẫn chưa ra là 20 ngày

Đầu 4 ra ngày 16/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày

Đầu 5 ra ngày 15/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày

Đầu 6 ra ngày 20/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày

Đầu 7 ra ngày 14/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày

Đầu 8 ra ngày 19/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày

Đầu 9 ra ngày 07/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 13 ngày
Chu kì Đuôi giải đặc biệt

Đuôi 0 ra ngày 19/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày

Đuôi 1 ra ngày 20/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày

Đuôi 2 ra ngày 18/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày

Đuôi 3 ra ngày 09/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 11 ngày

Đuôi 4 ra ngày 17/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày

Đuôi 5 ra ngày 11/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 9 ngày

Đuôi 6 ra ngày 16/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày

Đuôi 7 ra ngày 27/03/2018 đến nay vẫn chưa ra là 24 ngày

Đuôi 8 ra ngày 12/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày

Đuôi 9 ra ngày 06/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 14 ngày
Chu kì Tổng giải đặc biệt

Tổng 0 ra ngày 17/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày

Tổng 1 ra ngày 13/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày

Tổng 2 ra ngày 31/03/2018 đến nay vẫn chưa ra là 20 ngày

Tổng 3 ra ngày 05/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 15 ngày

Tổng 4 ra ngày 18/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày

Tổng 5 ra ngày 09/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 11 ngày

Tổng 6 ra ngày 10/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 10 ngày

Tổng 7 ra ngày 20/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày

Tổng 8 ra ngày 19/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày

Tổng 9 ra ngày 12/04/2018 đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày