Thống Kê Chu Kỳ Đặc Biệt

Thống Kê Chu Kỳ Đặc Biệt
Đánh giá bài viết

Thống kê chu kỳ đặc biệt, giải đặc biệt đưa ra cho bạn ngày về gần nhất và khoảng ngày của các đầu – đuôi – tổng giải đặc biệt từ đó bạn có thể chọn cho mình được cặp số đặc biệt chính xác nhất. 

loading
loading
Chu kì Đầu giải đặc biệt

Đầu 0 ra ngày 27/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 8 ngày

Đầu 1 ra ngày 21/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 14 ngày

Đầu 2 ra ngày 17/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 18 ngày

Đầu 3 ra ngày 13/06/2018 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày

Đầu 4 ra ngày 15/06/2018 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày

Đầu 5 ra ngày 31/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày

Đầu 6 ra ngày 30/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 5 ngày

Đầu 7 ra ngày 26/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 9 ngày

Đầu 8 ra ngày 12/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 23 ngày

Đầu 9 ra ngày 12/06/2018 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày
Chu kì Đuôi giải đặc biệt

Đuôi 0 ra ngày 22/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 13 ngày

Đuôi 1 ra ngày 21/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 14 ngày

Đuôi 2 ra ngày 05/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 30 ngày

Đuôi 3 ra ngày 14/06/2018 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày

Đuôi 4 ra ngày 31/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 4 ngày

Đuôi 5 ra ngày 15/06/2018 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày

Đuôi 6 ra ngày 25/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 10 ngày

Đuôi 7 ra ngày 13/06/2018 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày

Đuôi 8 ra ngày 28/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày

Đuôi 9 ra ngày 12/06/2018 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày
Chu kì Tổng giải đặc biệt

Tổng 0 ra ngày 13/06/2018 đến nay vẫn chưa ra là 2 ngày

Tổng 1 ra ngày 28/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 7 ngày

Tổng 2 ra ngày 21/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 14 ngày

Tổng 3 ra ngày 24/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 11 ngày

Tổng 4 ra ngày 18/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 17 ngày

Tổng 5 ra ngày 17/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 18 ngày

Tổng 6 ra ngày 29/05/2018 đến nay vẫn chưa ra là 6 ngày

Tổng 7 ra ngày 14/06/2018 đến nay vẫn chưa ra là 1 ngày

Tổng 8 ra ngày 12/06/2018 đến nay vẫn chưa ra là 3 ngày

Tổng 9 ra ngày 15/06/2018 đến nay vẫn chưa ra là 0 ngày